2016-11-10

بازدید دونالد ترامپ از ساختمان کنگره ایالات متحده آمریکا
یک روز پس از انتخابات؛ مردم نیویورک همچنان در شوک هستند