2016-11-13

ترامپ شعار انتخاباتی خود را عملی و تا سه میلیون مهاجر را اخراج می کند