2016-11-18

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ وداع اوباما با متحدان اروپایی