2016-11-25

ژان کلود یونکر: بهتر است اتحادیه اروپا از درس دادن به ترکیه در موضوع مهاجرت خودداری کند
دولت فرانسه می گوید از وقوع یک حمله بزرگ تروریستی دیگر در خاک این کشور جلوگیری شده است
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ تصویب قطعنامه علیه ترکیه در پارلمان اروپا