2016-12-09

پس از عزل رئیس جمهوری، نخست وزیر کره جنوبی موقتا قدرت را در اختیار گرفت
مواضع مخالفان در شرق حلب زیر آتش سنگین نیروهای وابسته به دولت سوریه
مستند فرانسوی «منتظر چه هستیم»؛ داستان پیشرفت شهری کوچک با همدلی اهالی