2016-12-10

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ ارائه جدول زمانبندی مذاکرات برکسیت