2016-12-13

تاثیر مستقیم مقررات جدید بانکی در اروپا بر اقتصاد قاره سبز
همزمان با تغییر اسکناس یکصد بولیواری مرز ونزوئلا با کلمبیا بسته شد