2016-12-14

رئیس جمهوری فیلیپین: شخصا با موتور سیلکت دنبال دردسر و تبهکاران بودم