2016-12-22

انتشار گزارش سازمان ملل در مورد حمله به کاروان انساندوستانه در سوریه
«زنان و کودکان بیش از گذشته قربانی قاچاق و کار اجباری هستند»