2016-12-24

با چراغ سبز آمریکا شورای امنیت شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی را محکوم کرد