خبر فوری

2016-12-24

بدون شرح، مروری بر مراسم و آیین های مذهبی متفاوت در بین گروه های مختلف در سراسر جهان در سال ۲۰۱۶
با چراغ سبز آمریکا شورای امنیت شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی را محکوم کرد