euronews_icons_loading
برف بازی حیوانات در باغ وحش ایالت اورگان

خرس قطبی، فیل آسیایی، فوک ها و سمورهای دریایی پس از وقوع توفانی زمستانی در شهر پورتلند، در باغ وحش ایالت اورگان آمریکا برف بازی می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح