euronews_icons_loading
پناهجویان در مرز پوشیده از برف مجارستان در رویای رسیدن به اروپا هستند

گزارشگر رای نیوز۲۴، شبکه خبری ایتالیایی به هورگوس در مرز میان صربستان و مجارستان رفته است؛ گذرگاه مرزی که روزانه به تنها۲۰ پناهجو اجازه عبور از مرز و ورود به مجارستان داده می شود. پناهجویانی که به هر آب و آتشی زده اند تا خود را به اروپا برسانند با سرمای زمستان دست و پنجه نرم می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح