خبر فوری

2017-01-19

ترامپ برای ادای سوگند ریاست جمهوری وارد واشنگتن شد
تشریح وضعیت روسیه توسط برخی چهره های شرکت کننده در مجمع اقتصادی داووس
گفتگو در مجمع جهانی اقتصاد در داووس؛ نقش روسیه در مناسبات قدرت در جهان امروز