euronews_icons_loading
بارش بارانهای شدید در جنوب ایتالیا

بارانهای شدید در استان کالابریای ایتالیا باعث جاری شدن سیل در این منطقه ایتالیا شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح