محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پارلمان اروپا: مارین لوپن باید پول ما را پس بدهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
پارلمان اروپا: مارین لوپن باید پول ما را پس بدهد

مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی جبهۀ ملی فرانسه از بازگرداندن نزدیک به ۳۴۰ هزار یورو یه پارلمان اروپا خودداری می کند. رهبر حزب راست فرانسه که نمایندۀ این حزب در پارلمان اروپاست مبلغ ۲۹۸.۴۰۰ یورو از بودجۀ این پارلمان را بعنوان حقوق به دستیار خود پرداخت کرده است.

پارلمان اروپا می گوید مارین لوپن این فرد را بعنوان دستیار خود در فاصلۀ سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ برای کار در محل این پارلمان در بروکسل استخدام کرده در حالیکه این فرد برای جبهۀ ملی در فرانسه کار می کرده و هرگز در ساختمان پارلمان اروپا حاضر نشده است.

وی همچنین مبلغ ۴۱ هزار یورو به محافظ شخصی خود پرداخت کرده و وی را بعنوان دستیار به این پارلمان معرفی کرده است.

رهبر حزب جبهۀ ملی فرانسه با وجود اینکه تا روز سی و یکم ژانویه برای بازگردان این پول به پارلمان اروپا فرصت داشت، با غیرقانونی دانستن تصمیم این پارلمان، تاکید کرده است این پول را به مرجع قانونگذاری اتحادیۀ اروپا برنمی گرداند.

سال گذشته نیز ژان ماری لوپن، پدر مارین لوپن، به دلیل پرداخت ۳۲۰ هزار یورو از بودجۀ نمایندگی پارلمان اروپا به ۲۰ نفر از افراد حزب جبهۀ ملی بعنوان دستیار خود با اخطار از سوی این پارلمان روبرو شده بود. به دلیل عدم بازپرداخت این مبلغ از سوی ژان ماری لوپن، پارلمان اروپا از روز اول ژانویۀ ۲۰۱۶، حقوق نمایندگی این رهبر سابق حزب جبهۀ ملی فرانسه را کاهش داده و مزایای وی مانند هزینه های اقامت را قطع کرده است.

چنانچه مارین لوپن مبلغ ۳۰۰ هزار یورو را به پارلمان اروپا بازنگرداند، پارلمان اروپا از روز اول فوریه ۲۰۱۷ حقوق نمایندگی وی را ۵۰ درصد کاهش خواهد داد.