2017-02-08

درخواست از دادکاه عالی اسرائیل برای باطل کردن قانون جنجالی درباره شهرک سازیها
دونالد ترامپ سیستم قضایی آمریکا را به سیاسی کاری متهم کرد
مواضع ضد مهاجرتی دونالد ترامپ می تواند فعالیت صنعت گردشگری آمریکا را تهدید کند