euronews_icons_loading
جنگ پرتاب گوجه فرنگی در شیلی

صدها نفر از مردم شیلی روز شنبه هجدهم فوریه در سومین دوره «جنگ گوجه فرنگی» شرکت کردند.

صدها تُن گوجه فرنگی در زمین مخصوص با حصارهای مشخص در میدان شهر کیجون قرار داده شد و شرکت کنندگان آنها را به سوی هم پرتاب کردند.

این رویداد از سال ۲۰۱۳ تا کنون توسط مردم محلی آغاز شد اما امسال دولت تصمیم گرفت تا برگزاری آن را بعهده بگیرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح