euronews_icons_loading
اعتراض به اوبر در ایتالیا

دهها تن از راننده های تاکسی در ایتالیا علیه گسترش سرویس تاکسی های اینترنتی اوبر تظاهرات کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح