2017-02-23

حمله پلیس به اردوگاه معترضان به عملیات خط لوله نفتی داکوتا
درگیری پلیس و متحصنین در محل خط لولۀ نفت داکوتای شمالی