2017-02-27

اخبار از بروکسل؛ برکسیت دستور جلسه مجلس اعیان بریتانیا
اتحاد سوسیالیست ها و سبزهای فرانسه؛ دیدار با کارگران در رستوران مک دونالد
«روبات همکار» به کارگران صنعتی برای جابه جایی اجسام سنگین کمک می کند
محبوبیت «مارتین شولتز» در نظرسنجی ها برای تصدی مقام صدراعظمی در آلمان
دبیرکل سازمان ملل: جامعه جهانی در مقابله با افراطی گرایی مسئولیت پذیرتر باشد