2017-03-04

نخست وزیر هلند: خبر بد و خطر بزرگ صعود حزب راستگرا به جایگاه نخست است
اتحادیه اروپا تصمیم می گیرد؛ معافیت یا عدم معافیت آمریکایی ها از اخذ ویزا ؟