2017-03-08

نخست وزیر مالزی: ما به دنبال قطع رابطه با کره شمالی نیستیم
Now playing Next
دولت مجارستان پناهجویان را در زمان بررسی پناهندگی آنها بازداشت می کند
Now playing Next
فرانسوآ فیون: مخالفان بهتر از به موضوعات دیگری بپردازند
Now playing Next