2017-03-09

پزشکان بدون مرز از بدرفتاری فیزیکی مرزبانان مجارستان با مهاجران می گویند
آمادگی ویکی لیکس برای کمک به ارتقاء ضریب امنیتی گوشی های هوشمند