خبر فوری

2017-03-16

سنجش میزان آلودگی در جو زمین با استفاده از داده های ماهواره ای و ایستگاههای زمینی