خبر فوری
euronews_icons_loading
نمایش بدنهای رنگ آمیزی شده در میدان تایمز نیویورک

صدها نفر در میدان تایمز نیویورک گردهم آمدند و بدنهای عریان خود را بدست هنرمندانی سپردند که ضمن رنگ آمیزی پیامهای صلح و عشق برروی آنها حک می کردند. این رویداد توسط اندی گلوب، هنرمند آمریکایی سازماندهی شده بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح