2017-10-18

تمایل شرکتهای اروپایی به همکاری با تهران؛ از فرانسه تا نروژ