خبر فوری

2017-12-13

زیردریایی آرژانتینی؛ دریافت سیگنال از عمق هزار متری دریا