euronews_icons_loading
اجرای نمایش هنری در اسپانیا به یاد پناهجویان قربانی

کمیسیون یاری به پناهندگان در اسپانیا نمایشی هنری را به مناسبت روز جهانی پناهندگان اجرا کرد.

شرکت‌کنندگان در این نمایش هنری تی‌-شرت‌هایی را که بر روی آن کلماتی چون «مقتول»، «قربانی تجاوز» و «قربانی شکنجه» نوشته شده بود به تن داشتند و بعد از راه رفتن در محوطه بر روی زمین می‌افتادند تا به طور نمادین یاد ۱۳ هزار و ۱۲۹ قربانی خشونت‌های گروهی در السالوادور، هندوراس و گوآتمالا را گرامی بدارند.

کمیسیون یاری به پناهندگان معقتد است که دولت اسپانیا برای یاری به پناهجویان تلاش کافی نمی‌کند و باید کسانی را که نیاز به کمک دارند به پناهندگی بپذیرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح