خبر فوری

2018-08-27

آمریکا: شکایت ایران به دیوان بین المللی دادگستری دخالت در حق حاکمیت ماست
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه
دیوان بین‌المللی دادگستری رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را آغاز کرد