خبر فوری

2018-10-28

تولید داروهای اختصاصی براساس ترکیب ژنتیکی هر فرد در آینده نزدیک
نگرانی از احتمال تقلب و تخلف انتخاباتی در قندهار؛ «باشندگان سر صبح با صندوق‌های پر شده مواجه شدند»