2018-11-06

آمبولانس‌ها بزرگراهی در پاریس را بند آوردند
آغاز انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا