خبر فوری
euronews_icons_loading
حادثه در کانال مانش؛ گارد ساحلی چهار ماهیگیر را نجات داد

به دنبال طوفان شدید در کانال مانش، یک قایق ماهگیری با چهار سرنشین واژگون شد اما گارد ساحلی بریتانیا موفق شد هر چهار ماهیگیر را نجات دهد.

دو ماهیگیران بر روی تنه قایق واژگون شده در انتظار نجات بودند. گارد ساحلی دو ماهیگیر دیگر را از دل امواج و دریای طوفانی بیرون کشید و نجات داد و آنان را به یک کشتی تجاری منتقل کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح