2018-11-08

پیوستن فنلاند به «طرح واکنش اروپایی»؛ گامی به سوی ارتش واحد اروپا