خبر فوری

2018-11-19

سوریه؛ اعتصاب غذای زندانیان حما در اعتراض به حکم اعدام
یک سوم مردم جهان به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند