2019-02-15

گلچین ویدئوهای بدون شرح هفته: از تقلید صدای درناها تا بازی تاج و تخت در هتل یخی
افزایش هزینه دفاعی غرب به‌دلیل نگرانی از قدرت نظامی چین و روسیه