2019-08-09

بزرگداشت یاد قربانیان حمله اتمی آمریکا به ژاپن؛ ۷۴ سال بعد