euronews_icons_loading
درگیری معترضان موافق سقط جنین با پلیس اکوادور

خیابان‌های کیتو، پایتخت اکوادور روز سه‌شنبه ۱۷ سپتامبر صحنۀ درگیری میان پلیس و موافقان سقط جنین در این کشور بود. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که قانونگذاران اکوادور با امکان سقط جنین در وضعیتی که بارداری حاصل تجاوز جنسی باشد، مخالفت کردند. سقط جنین در این کشور واقع در آمریکای جنوبی غیرقانونی است و تنها در دو حالت ممکن است: اگر زندگی زن باردار در خطر باشد یا بارداری نتیجه تجاوز به زنی باشد که دارای معلولیت ذهنی است.

مطالب بیشتر از بدون شرح