2019-09-20

بوریس جانسون و امیر قطر پیرامون حمله به آرامکو در لندن گفتگو کردند
سازمان ملل: ۱۲ میلیون یمنی کمک غذایی دریافت کردند
آیا درک مقوله زمان برای ما در زمین و فضا متفاوت است؟