2019-10-01

 تجمع اعتراض آمیز خبرنگاران بدون مرز مقابل کنسولگری عربستان در پاریس