euronews_icons_loading
معترضان لبنانی با شعار «اعتماد بی اعتماد» با پلیس درگیر شدند

گروه‌هایی از معترضان لبنانی با پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود «اعتماد، بی اعتماد» به رأی اعتماد مجلس ملی به نخست وزیر جدید اعتراض کردند. نیروهای امنیتی لبنان در روز سه‌شنبه با بستن راه‌های منتهی به مجلس به روی معترضان در مرکز پایتخت، بیروت، با آنان درگیر شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح