2020-02-24

سفر ترامپ به هند؛ از حضور در منزل گاندی تا گردهمایی ۱۱۰ هزار نفری