euronews_icons_loading
نمایی هوایی از خیابانهای خالی شهر لیون فرانسه در روزهای کرونایی

لیون، یکی ازسه شهر بزرگ فرانسه، همچون شهرهای دیگر این کشور در پی اعلام و اعمال قرنطینه سراسری، در سکوت فرو رفته و از جنب و جوش همیشگی آن خبری نیست. این تصاویر پهپادی گوشه‌ای از حکایت این شهر سرزنده در روزهای کرونایی و قرنطینه است.

مطالب بیشتر از بدون شرح