euronews_icons_loading
 ورزش‌ گروهی در روزهای‌ کرونایی ممنوع اما در بالکن‌ها چطور

این روزها برای میلیون‌ها شهرنشین در اروپا که بدنبال قرنطینه کرونا، خانه نشین شده‌اند، پنجره و بالکن آپارتمان‌ها بیشتر از گذشته معنی پیدا کرده‌ است. خروج از منازل در بسیاری از شهرها، به جز برای موارد ضروری، ممنوع است و از همین رو پنجره‌ها و بالکن‌ها دریچه‌ای شده‌اند به دنیای بیرون، فعالیت و ارتباط با دیگران. تجمع و ورزش گروهی نیز ممنوع است اما نه برای این دسته از شهروندان در هامبورگ آلمان که در ویدئو می بینید.

مطالب بیشتر از بدون شرح