2020-04-17

ویدئویی از ضدعفونی خیابانها در تفلیسِ گرجستان