euronews_icons_loading
کارزار هواداران استفاده از دوچرخه در پاریس

اعضای یک موسسه دفاع از حقوق دوچرخه سواران در فرانسه روز چهارشنبه برچسب هایی را برای راهنمایی دوچرخه سواران در پاریس نصب کردند.

مسیرهای ویژه دوچرخه سواران در پایتخت فرانسه همزمان با شیوع ویروس جدید کرونا افزایش پیدا کرده است. شهرداری پاریس این اقدام را با هدف کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی انجام داده است.

هواداران استفاده از دوچرخه ضمن تشویق شهروندان به استفاده از این مسیرها، بر لزوم اختصاصی دائمی این خطوط به دوچرخه سواران تاکید می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح