euronews_icons_loading
تست خانه به خانه  کرونا در بمبئی

ماموران وزارت بهداشت هند در شهر بمبئی خانه به خانه می روند تا از شهروندان تست کرونا بگیرند.

تعداد مبتلایان ثبت شده به ویروس کرونا تا پایان هفته گذشته از پانصدهزار نفر در این کشور گذشت. تنها در روز یکشنبه ۱۷۰ هزار شهروند مورد آزمایش قرارگرفتند.

مطالب بیشتر از بدون شرح