2020-09-18

نخست وزیر اسرائیل، وزرای خارجه امارات و بحرین و رئیس جمهور آمریکا