euronews_icons_loading
مارسی فرانسه زیر کوهی از زباله؛ رفتگران اعتصاب کردند

اعتصاب رفتگران مارسی فرانسه این شهر زیبای ساحلی را زیر کوهی از زباله مدفون کرده است.

تعدادی از رفتگران این شهر از ۱۲ روز پیش در اعتراض به شرایط کار دست به اعتراض زده‌اند.

به گفته مقامات شهری بیش ۹۰۰ تن زباله در سطح شهر رها شده‌ است.

مطالب بیشتر از بدون شرح