2021-02-25

ویدئو؛ گوسفند گریزپای استرالیایی پس از ۵ سال زیر ۳۵ کیلوگرم پشم پیدا شد