euronews_icons_loading
پاکستان نخستین مدرسه دولتی برای افراد تراجنسیتی را افتتاح کرد

پاکستان نخستین مدرسه با بودجه دولتی را برای زنان تراجنسیتی افتتاح کرد. افراد تراجنسیتی اغلب در دوره کودکی در این کشور مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

بسیاری از افراد تراجنسیتی در پاکستان از خانواده و جامعه طرد می‌شوند و از راه گدایی یا روسپی‌گری امرار معاش می‌کنند.

مراد راس وزیر آموزش ایالات پنجاب که این مدرسه در آن مستقر است قول داد که شرایط آموزش برای همه فراهم شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح